Геодезист

Геодезист.бг – Представяне

Геодезист.бг – Фирма извършваща всички услуги свързани с геодезия, кадастър, проектиране и строителство.
„Прецизността и професионализма ни правят надеждна геодезическа фирма за всяка задача. За точни резултати, доверете се на нас. Ние сме вашите хора.“

гр.Бургас, бул. Ст. Стамболов №120 ет.2 ст.205    0885/033-501    geodezistbg@abv.bg    Facebook страница

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ:

•Издаваме СКИЦИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО КАДАСТЪР

•Трасиране
-маркиране, отлагане на граници на имоти и сгради
-на ниви, гори, имоти в регулация, показване къде трябва да бъде оградата
-на линейни и пътни съоръжения
-на конструктивни елементи на сгради и съоръжения

•Услуги за Кадастър
-промяна на кадастралната карта и кадастралните регистри
-делба на имот в кадастралната карта
-обединяване на имоти в кадастралната карта
-нанасяне на нови самостоятелни обекти в сграда
-нанасяне на сгради в кадастралната карта и кадастралните регистри
-експресно издаване на скица на имот
-нанасяне на одобрен ПУП в кадастралната карта

•Геодезическо заснемане
-на терена с цел проектиране или изчисляване на обеми
-за удостоверение по чл.54 от ЗКИР
-на оси, фундаменти, нива на строеж
-за отразяване на изменения в кадастралната карта

•Проектиране
-част Геодезия към проекта за вашата сграда, геодезическо заснемане, вертикално планиране, трасировъчен чертеж
-изготвяне на подробен устройствен план (ПУП), обединяване, делба, промяна на границите на имоти в регулация

•ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – АПАРТАМЕНТ, КЪЩА, СГРАДА, ХОТЕЛ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ

•ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ И ИМОТИ (ПИ) и УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ (УПИ)

•ПЛОЩООБРАЗУВАНЕ И ЗАПИСКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛОЩ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ

•Други

Подробна информация – Геодезическо заснемане:

Геодезическо заснемане на терена с цел проектиране или изчисляване на обеми

Първата част от проектирането на всеки един строителен обект е геодезическото заснемане. Чрез подробно заснетата информация от терена ние даваме основната подложка, от която започва проектирането и ситуирането на сградата или съоръжението. Когато е нужно изчисляване на обеми на земни маси се правят няколко замервания. Терена се заснема преди и след извършването на земните работи след което данните се обработват и се изчислява точния обем.

Геодезическо заснемане за удостоверение по чл.54 от ЗКИР

Разрешение за ползване на сграда се издава след като собственика е нанесъл сградата по чл.54 от ЗКИР в кадастъра. Извършва се геодезическо заснемане на сградата и външните връзки. Прави се папка проект, с която се нанасят в кадастъра на населеното място.

Геодезическо заснемане на оси, фундаменти, нива на строеж

Възможно е следене на строителните работи чрез контролни измервания на фундаменти, строителни оси и достигнати нива на строежа. Квалифицирани инженери използващи прецизни инструменти гарантира точността на измерванията.

Геодезическо заснемане за отразяване на изменения в кадастралната карта

Когато имаме непълноти или грешки в кадастралната карта. При промяна на имотни граници, делба на имот или образуване на нов имот, нанасяне на сграда. Тогава се налага намесата на лицензиран инженер геодезист вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

Подробна информация – Трасиране:

Трасиране, маркиране, отлагане на граници на имоти и контур на сгради

Когато искате да поставите ограда около имота си. Когато се налага да се трасират границите на имота, за да се покаже къде да се копае. Когато просто искате да видите къде е имота ви, за да направите снимки и да го продадете. Тогава идваме ние геодезистите и чрез координати го трасираме на място. При делба, обединяване, изменение на граници на имот или обособяване на определена част за реално ползване се налага трасиране. При започване на даден строеж се дава строителна линия. Трасират се контурите на сградите и съоръженията, които ще се строят, за да бъдат направени изкопи за основите. При следващия етап се трасират колони и фундаменти и други обекти.

Трасиране на линейни и пътни съоръжения

По координати се трасират канали и съоръжения от част ВиК, както и електропроводи от част ЕЛ според трасировъчния план. Необходим е нивелетен проект на линейното съоръжение. При пътищата се указват нивата и конструктивните елементи на съоръжението.

Трасиране на конструктивни елементи на сгради и съоръжения

Трасират се фундаменти, колони, асансьорни шахти и други, в зависимост от конструктивните елементи на сградата или съоръжението. Трасират се оси според конструктивните проекти.

Подробна информация – Проектиране:

Проектиране – част Геодезия към проекта за вашата сграда, геодезическо заснемане, вертикално планиране, трасировъчен чертеж

Необходимо е подробно геодезическо заснемане на обекта. Може да бъде извършено от нас или от друг геодезист, например ако обекта е в другия край на България. Прави се вертикално планиране на сградата, площадките, терена, като се решава посоката и начина на отводняване на дъждовните води. Определя се кота ±0.00, нивото на сградата. Изработва се трасировъчен план с координати определящ местоположението на сградите и съоръженията в имота. Чрез вертикалната планировка и трасировъчния план даваме точното местоположение на обектите в планово и вертикално отношение.

Проектиране – изготвяне на подробен устройствен план (ПУП)

Когато имота няма приложена регулация, а искате да строите, се налага изработката на ПУП. Урегулирания имот трябва да бъде с осигурен достъп и да отговаря на минималните размери за площ и лице към път.

Подробна информация – Кадастър:

Кадастър – промяна на кадастралната карта

Промяна в кадастъра се налага, когато имаме непълнота или грешка в нашия имот, сграда или самостоятелен обект в сграда. При прилагане на регулацията се изработва проект за изменение. При делба или обединяване с друг имот, при промяна на границите на имота се изработва проект за изменение. При надстрояване, пристрояване или премахване на сграда, делба или обединяване на самостоятелни обекти, се налага изменение на кадастралната карта. Отразява се промяна предназначението или начина на трайно ползване на имота. Отразяват се промени в собствеността, в данните за имота, за сградата или за самостоятелния обект в сградата.

Кадастър – делба

При наличието на няколко собственици в един имот може да се извърши проект за делба. С него имота се разделя на по-малки имоти, отговарящи на минималните размери за площ и лице към път. Дори собственика да е само един, имота може да се раздели с цел продажба или дарение.

Кадастър – обединяване на имоти

Имотите, които ще бъдат обединявани трябва да имат обща граница и едни и същи собственици. Ако не са на едни и същи собственици трябва да бъде предоставен предварителен договор за прехвърляне на собствеността.

Кадастър – нанасяне на сгради и самостоятелни обекти

След построяването на нова сграда се налага проект, с който се нанася сградата и самостоятелните обекти в нея, ако има. Например в еднофамилни едноетажни къщи няма схеми на самостоятелни обекти.

Геодезист – Удостоверение за Пълна Проектантска Правоспособност – КИИП
Сертификат – КИГ
Заповед за вписване в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра – АГКК
/Удостоверенията се променят за всяка следваща година/

Полезно за геодезисти:

Сайта geodezist.bg е направен за вас, за нас, за всеки геодезист в България. Споделяйте коректна информация, бъдете съпричастни. От вас зависи дали сайта ще се превърне в един полезен инструмент за геодезистите в България.

Идеалният вариант е когато близо до обекта има точки от РГО, триангулачни или осови точки. Когато имаме нужната информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или имаме GPS/GNSS система.
Само, че колко често точките са там, където очакваме да бъдат?
Всеки ден се правят ремонти и се унищожават точки. Преди седмица една триангулачна точка в центъра на Бургас, голям бетонен камък на тротоара, беше премахната. Причината беше ремонт на тротоара, трябваше да се сменят плочките. Не коментираме малките тръбички, на които никой не обръща внимание. Примерите са много.
Когато близо до обекта няма съществуващи точки какво правим? Може да извикаме геодезист с GPS/GNSS система. Може да намерим точки, които съществуват на място и са на един час разстояние…

Ето още един вариант:

Миналия месец колеги геодезисти са постравили геодезически точки и са заснели съседния имот. Имали са GPS/GNSS система, извикали са геодезист с такава или са намерили реално съществуващи точки. Направили са дългия полигонов ход. Направили са това вместо Вас. Изпратили са данните за точките в сайта geodezist.bg и вече ги има на картата. Вие влизате в сайта geodezist.bg и взимате данните. Отивате на място и си свършвате работата.
Току що аз и другите колеги геодезисти Ви спестихме време и пари.
Бъдете съпричастни, от вас зависи.

Геодезист.бг – Информация:

Използвайки картата, Вие виждате:
– Точките от Агенция по геодезия, картография и кадастър
– Точните им координати в координатна система 1970 г. и координатна система БГС 2005
– Използвайки смарт телефон, включвайки GPS-a ще може да разберете където точно се намирате спрямо точката
– Потребителските точки, изпратени от някой геодезист, са в различен цвят. Техните координати също са в координатна система 1970г и БГС 2005
– Точките, изпратени от геодезист, ще дават информация на другите геодезисти за самия него – име, фирма, телефон или електронна поща.
– Препоръчително е да се изпращат координати на точки, които в момента на изпращането са съществуващи.
– Точността и отговорността за точките, изпратени от геодезист, се гарантира от самия него. При нужда се свързвате с него.
– За високоточни измервания, използвайте точките от КАИС.
– Използването на сайта е безплатно

геодезист - точка

Споделяне: